MOVIE-TIME (1997-2009)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าสารและเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ในชื่อว่า มูฟวี่ไทม์

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

เกี่ยวกับภาพยนตร์

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ในช่วงยุค 90

ที่ได้ห่างหายไป

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากนิตยสาร

Movie-Time

เป็นนิตยสาร

ที่มีระยะเวลา

ในการสร้างสรรค์

และวางจำหน่าย

เป็นระยะเวลานาน

รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านหัวนิตยสาร

หลาย-หลายครั้ง

ทำให้เพื่อความสวยงาม

และความกลมกลืน

ของหน้าบลอก

ผู้เขียนจึงตัดสินใจ

ที่จะบันทึก

บทความครั้งนี้

โดยมีการแบ่ง

เป็น 3 บทความ

โดยแต่ละบทความนั้น

ก็จะเป็นการจำแนก

ไปตามหัวนิตยสาร

ในรูปภาพปก

ของแต่ละช่วงเวลา

ของนิตยสารฉบับนี้

เพื่อให้มีความกลมกลืน

ในแต่ละบทความ)
สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 90

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่มีความสนใจ

ในด้านภาพยนตร์

จากต่างประเทศ

ในฉบับนี้

นิตยสารมูฟวี่ไทม์

(Movie-Time Magazine)

เป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

เกี่ยวกับภาพยนตร์

ของบริษัท

อนิเมท กรุ๊ป จำกัด

ที่ในช่วงปี พ.ศ. 2540

ซึ่งเป็นช่วงยุคแรก

ของการเปิดตัวนั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

ที่ออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

ในทุกวันที่ 5

และวันที่ 20

ของแต่ละเดือน

(โดยมีการปรับ

ในด้านรูปแบบ

เป็นรายสัปดาห์

คือ 4 ฉบับ

ต่อ 1 เดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2546

และมีการปรับ

เป็นราย 10 วัน

คือ 3 ฉบับ

ต่อ 1 เดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2549)

โดยนิตยสาร

Movie-Time

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปักษ์หลัง

ของเดือนมีนาคม

ปี พ.ศ. 2540

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1 ฉบับที่ 1

นิตยสารภาพยนตร์

ในฉบับนี้

มี Claire Danes

และ Leonado DiCaprio

สองนักแสดงนำ

จากภาพยนตร์ฮิต

Romeo + Juliet

ฉบับการสร้าง

ในปี พ.ศ. 2539

(แต่มาเข้าฉาย

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2540)

มาเป็นแบบปกแรก

ของนิตยสารฉบับนี้

โดยในฐานะ

นิตยสารฉบับแรก

Movie-Time

เปิดตัวครั้งแรก

ด้วยราคาปก

คือ  40 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2540

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2552

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านนั้น

นิตยสารฉบับนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้อ่าน

จากการเป็นนิตยสาร

ที่ไม่ได้ปรับราคาขึ้น

แต่กลับปรับราคาลง

โดยในช่วงยุคปรับปรุง

ที่เปลี่ยนจากรายปักษ์

มาเป็นรายสัปดาห์

ในปี พ.ศ. 2546 นั้น

มีการปรับราคา

ลงมาเป็น 30 บาท

ก่อนจะปรับราคา

กลับมาเป็น 40 บาท

ในแบบแรก

อีกครั้งหนึ่ง

จากการปรับเปลี่ยน

มาวางจำหน่าย

ในแบบทุก 10 วัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2549)
สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ Movie-Time

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปีแรก

ซึ่งเป็นช่วงยุคก่อตั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2540

นิตยสารบันเทิง

เกี่ยวกับภาพยนตร์

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการผลิต

ในช่วงยุคแรก

ดังนี้  อนิเมทกรุ๊ป จำกัด

เป็นเจ้าของ

คุณสมชาย อนันต์ปัญญาวงศ์

เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณภาคภูมิ วิสุทธิสิน

เป็นบรรณาธิการ

คุณรัตติวรรณ จันทร์กระจ่าง

เป็นรองบรรณาธิการ

คุณศมน จิตติบุญเรือน

คุณสุนิสา ไนสตอม

คุณวรรณภา จารุมัยพร

คุณภิรนันท์ ฟ้าร่มขาว

คุณศรัณยา ประเสริฐศรี

คุณพรเทพ สหชัยเสรี

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณประเสริฐ สงวนธนเวทย์

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณสุจินต์ ขำจิตต์

เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์

คุณวิฑูรย์ แซ่ลิ้ม

เป็นผู้ช่วยฝ่ายศิลป์

(เป็นรายชื่อทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

Movie-Time

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ซึ่งเป็นช่วงยุคก่อตั้ง

ของทางนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2540

เพียงเท่านั้น

โดยในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

ก็จะมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านทีมงาน

ที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้

ในส่วนของตำแหน่ง

บรรณาธิการ

ของทางนิตยสารนั้น

นอกจากคุณภาคภูมิ วิสุทธิสิน

ซึ่งเป็นบรรณาธิการคนแรก

ของทางนิตยสารแล้ว

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีคุณรัตติวรรณ จันทร์กระจ่าง

และคุณบุญฤทธิ์ วิรุฬห์บรรเทิง

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการ

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้อีกด้วย)
สำหรับรุปแบบ

และภาพรวม

ของนิตยสาร

ในชื่อ Movie-Time

ซึ่งนอกจากนิตยสาร

ในแบบปกติ

ที่ออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

(รวมถึงรายสัปดาห์

และราย 10 วัน

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์)

ยังมีนิตยสาร

ฉบับพิเศษ

ในชื่อ Movie-Time

ฉบับ Special

ที่เป็นเบื้องหลัง

งานสร้างภาพยนตร์

และสกุ๊ปพิเศษ

เกี่ยวกับภาพยนตร์

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2540

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2552

ที่ผ่านมานั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

เป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสาร เรื่องราว

บทความ บทสัมภาษณ์

รูปภาพและคอลัมภ์

ที่มีความน่าสนใจ

เกี่ยวกับนักแสดง

ผู้กำกับภาพยนตร์

ทีมผู้สร้าง ผู้เขียนบท

โดยเน้นการนำเสนอ

เรื่องราวและข่าวสาร

ในด้านภาพยนตร์

จากวงการภาพยนตร์

จากทางฝั่งตะวันตก

ที่กำลังเป็นที่สนใจ

ของผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2545

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีการปรับเปลี่ยน

ให้เน้นในข่าวสาร

และบทความต่างๆ

ที่เป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับทีมงาน

และการสร้าง

ผลงานภาพยนตร์

ที่มีความน่าสนใจ

จากวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้

ให้ได้ติดตาม

มากยิ่งขึ้น

จากกระแสความนิยม

ที่ผู้ชมภาพยนตร์

มีต่อภาพยนตร์

หลาย-หลายเรื่อง

ที่มีความน่าสนใจ

ในช่วงเวลานั้น

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารบันเทิง

Movie-Time

ที่นำเสนอ

ข่าวสารต่างๆ

ทางด้านภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2540

ถึงในปี พ.ศ. 2552

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ในช่วงยุคแรก

ของการก่อตั้ง

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ของทางนิตยสาร

ดังนี้ บ.ก.แถลง

Screamer

Letter You Shout

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

Party Time

สังสรรค์บันเทิง

(ข่าวดาราฮอลลีวู๊ด)

Box Office

(อันดับหนังทำเงิน)

Film Review

Be Here Soon

Sneak Review

เตรียมตัวดุหนัง

(แนะนำภาพยนตร์ใหม่)

Actor Time Actress Time

(บทสัมภาษณ์นักแสดง)

Art of Cinema

ศิลปะบนแผ่นศิลป์

(เบื้องหลังการสร้าง)

ชนโรง

(บทวิจารณ์ภาพยนตร์)

Soundtrax

(บทวิจารณ์และการแนะนำ

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์)

ความหมายในบทเพลง

Meaning Between The Lines

โดย ลั่นทมริมทะเล

(ความหมายของเพลง

ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์)

Free Time / 5 หนังโปรด

(บทสัมภาษณ์คนดัง

เกี่ยวกับภาพยนตร์)

วิถีหนังไทย

(เบื้องหลังงานสร้าง

ผลงานภาพยนตร์ไทย)

เฉพาะกิจ

(ประวัตินักแสดง)

Hot Frame

(ภาพเซ็กซี่ดารา)

What's In

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

What's They Say

(บทวิจารณ์แบบสั้นๆ

จากนักวิจารณ์ต่างชาติ)

Poster Files

(บทวิจารณ์และแนะนำ

ใบปิดภาพยนตร์

ที่มีความน่าสนใจ)

สำหรับในช่วงยุคหลัง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายสัปดาห์

และใช้ชื่อนิตยสาร

Movie-Time Weekly

นิตยสารฉบับนี้

มีคอลัมภ์ใหม่ๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในช่วงยุคที่สอง

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ Time 2 Talk

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

Fresh Up Your Feeling

สืบเนื่องจากหนัง

(บทวิเคราะห์ภาพยนตร์

โดยอิงจากรูปแบบ

ของแนวทางหนัง)

Film Retro

ตู้เก็บหนังประจำบ้าน

(แนะนำภาพยนตร์เก่า

ที่มีความน่าสนใจ)

Asian News

รอบรั้วเอเชีย

(ข่าวบันเทิง

จากฝั่งเอเชีย)

Charismatic Character

โดย อุทิศ เหมะมูล

(บทวิเคราะห์

ผลงานภาพยนตร์

โดยอิงบุคลิก

จากตัวละคร)

เกร็ดหนังหลังจอ

(เกร็ดสนุกๆจากหนัง)

Game of The Week

(การร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัล

จากผุ้สนับสนุน

ของทางนิตยสาร)

Poster Files

Art of Design

โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล

(บทวิจารณ์และแนะนำ

ใบปิดภาพยนตร์

ที่มีความน่าสนใจ)

Music Time

Sound Tracking

(คอลัมภ์แนะนำ

และบทวิจารณ์

เพลงประกอบภาพยนตร์)

Book Time

(คอลัมภ์แนะนำ

หนังสือออกใหม่)

Watch Out! It's News

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

ดูหนังตามดวง

(แนะนำภาพยนตร์

โดยอิงจากชะตาราศี

และการทำนายดวง

ในแต่ละปักษ์)

New Face

(แนะนำนักแสดงใหม่)

Box Set Time

(แนะนำดีวีดี

ในแบบบ๊อกเซ็ท)

VCD CORNER

(แนะนำวีซีดีออกใหม่)

DVD TIME

(แนะนำดีวีดีออกใหม่)

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนิตยสาร

ที่เริ่มมีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2540

นิตยสารบันเทิง

Movie-Time

ที่นำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ก็ถือเป็นนิตยสาร

ข่าวภาพยนตร์

อีกฉบับหนึ่ง

ที่ผู้เขียนบลอก

มีความชื่นชอบ

โดยในช่วงเปิดตัว

ของนิตยสารฉบับนี้

Movie Time

มีการเปิดตัว

ในรุปแบบนิตยสาร

ที่มีขนาดกะทัดรัด

ซึ่งมีรูปภาพประกอบ

และการจัดหน้า

ที่ดูสวยงาม

เเละมีเอกลักษณ์

โดยในส่วนของเนื้อหา

และรูปแบบภาพรวม

ของนิตยสารฉบับนี้

ในช่วงแรกนั้น

ก็ดูจะมีความแตกต่าง

จากนิตยสารภาพยนตร์

ในฉบับอื่น-อื่น

ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากการเน้น

ในการนำเสนอ

ข่าวสารและรุปภาพ

ที่ดูน่ารัก สดใส

ของเหล่านักแสดง

ที่มีภาพลักษณ์

ในแบบขวัญใจวัยรุ่น

(ในช่วงเวลานั้น)

อย่าง Leonardo DiCaprio

Liv Tyler Claire Danes

Freddie Prinze Jr.

Alicia Silverstone

James Van Der Beek

Jennifer Love Hewitt

Ryan Phillippe

Sarah Michelle Gellar

Josh Hartnett ฯลฯ

ไปพร้อมกับการนำเสนอ

ข่าวสารต่างๆ

ของผลงาน

ภาพยนตร์ใหม่ๆ

ที่กำลังจะเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ในประเทศไทย

ซึ่งแม้ว่าเนื้อหา

ของนิตยสารฉบับนี้

จะไม่ลงลึก

ในด้านรายละเอียด

ในด้านการสร้าง

ของภาพยนตร์

แต่รูปแบบ

ของนิตยสาร

ที่มีความสวยงาม

ในช่วงแรก

ของการวางจำหน่ายนั้น

ก็ดูจะเป็นที่ถุกใจ

กับกลุ่มผุ้อ่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในบทความ

บทสัมภาษณ์

รูปภาพน่ารักๆ

ของเหล่าดารา นักแสดง

ที่มีภาพลักษณ์

ในแบบขวัญใจวัยรุ่น

ที่ผลงานภาพยนตร์

อย่าง She's All That

Romeo + Juliet

Bring It On ! Urban Legend

10 Things I Hate About You

Cruel Intentions Scream

I Know What You Did Last Summer

Wild Things Halloween H2O

The Faculty Clueless

Can't Hardly Wait

American Pie ฯลฯ

รวมถึงละครโทรทัศน์

ชุด Dawson's Creek

Party of Five Felicity

Seventh Heaven

My So-Called Life

Gilmore Girl ฯลฯ

ที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมวัยรุ่น

ในประเทศไทย

ซึ่งในช่วงยุคแรก

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีรูปภาพ

และข่าวสาร

ของนักแสดงวัยรุ่น

ที่กำลังโด่งดังเหล่านี้

ให้ได้ติดตามอ่าน

ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่าง

จากนิตยสารภาพยนตร์

ในฉบับอื่น-อื่น

ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2540

และมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปแบบ

รุปเล่ม หัวนิตยสาร

การวางจำหน่าย

ราคาปก ชื่อนิตยสาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ในการจัดทำ

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ในชื่อ มูฟวี่ไทม์

ก็ได้มีการยุติ

การสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2552

โดยหลังจากการปรับเปลี่ยน

ในด้านหัวนิตยสาร

มาเป็นรูปแบบใหม่

ในฉบับที่ 400

นิตยสารฉบับนี้

ก็ได้ออกวางจำหน่าย

อีกเพียง 5 ฉบับ

ก่อนจะห่างหายไป

จากแผงนิตยสาร

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ฉบับสุดท้าย

ของนิตยสารฉบับนี้

ที่มีการวางจำหน่าย

คือฉบับที่ 405

ประจำวันที่ 10-19

ของเดือนพฤษภาคม

ปี พ.ศ. 2552

ที่มี Tom Hank

นักแสดงชื่อดัง

จากผลงานภาพยนตร์

เรื่อง Angels & Demons

ที่กำลังจะเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น

มาเป็นแบบปก

ในฉบับสุดท้าย

ของการจัดพิมพ์

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในนิตยสารฉบับนี้

(ข้อมูลในบทความนี้

มีการบันทึก

จากนิตยสาร

Movie Time

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2552

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่มีความผิดพลาด

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผุ้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)